Tècnic/a d'inspecció de producció agrària ecològica zona Ribera d'Ebre-Terra Alta

Ribera d'Ebre-Terra Alta

TÈCNIC/A ÀREA D’INSPECCIÓ DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA ZONA RIBERA D’EBRE – TERRA ALTA

PER SUBSTITUCIÓ BAIXA MATERNAL


Jornada laboral: 39 h/setmana
Lloc de treball: Indispensable residir a la comarca de la Ribera d’Ebre o Terra Alta
NO ES TINDRAN EN COMPTE EL CV DE SOL·LICITANTS QUE NO RESIDEIXIN A LA ZONA
Retribució: 22.267€ / anuals inicials
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és una entitat de control i certificació subjecte,
en caràcter general al dret privat, que certifica aliments ecològics segons el reglament europeu de
producció ecològica.
Perfil general
Lloc de treball pensat per a una persona professional del sector agrari que haurà de realitzar
inspeccions als sol·licitants i operadors inscrits en el registre del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica.
El tarannà adequat en aquest lloc de treball requereix receptivitat, observació, alta capacitat
d’organització, capacitat d’anàlisi de les situacions i una clara orientació cap a aspectes d’inspecció
de sistemes de qualitat agroalimentària.
És important que sigui una persona ponderada/mesurada, empàtica i que tingui habilitats a l’hora de
redactar informes.
La feina es realitza dins dels requisits que estableix la Norma UNE-EN ISO/IEC17065 i dins d’un
sistema de treball en equip.
Titulació requerida
És indispensable disposar d’una titulació universitària.
Es tindrà en compte preferentment estar en disposició dels graus o equivalents en Enginyeria
Agrícola i Enologia. Així mateix, en funció de la formació complementària o experiència professional
dins del la indústria alimentària i/o vitivinicultura i/o hortofrutícola, es valoraran altres titulacions
universitàries.
Idiomes
Requerit domini del català i del castellà a nivell escrit i parlat.
Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

Es valorarà
- Coneixement de la Normativa específica d’agricultura ecològica.
- Coneixements de sistemes de certificació de qualitat.
- Informàtica relacionada amb el lloc de treball.
- Coneixement de les Normes de Qualitat ISO/IEC 17065:2012 o equivalents.
- Coneixements i/o experiència sobre els mètodes de presa de mostres per al control oficial.
- Coneixements del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
- Coneixements en viticultura i enologia.

- Experiència en la certificació de productes, preferiblement agroalimentaris.
- Experiència en tasques directament relacionades amb el sector de la producció ecològica.
- Experiència en la realització d’auditories en el camp agroalimentari.
- Tenir experiència en feines relacionades amb la producció de vinya i l’elaboració de vins i
escumosos

Funcions
- Participar en el sistema de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya
- Fer auditories de verificació del compliment de disposicions relacionades amb la producció
agroalimentària ecològica.
- Realitzar auditories de verificació del compliment d’altres disposicions en l’àmbit agroalimentari
- Elaborar els informes d’inspecció, i fer-ne el seguiment.
- Comprovar la veracitat de les informacions dels documents presentats al Consell.
- Comprovar “in situ” les dades inscrites al Consell.
- Portar a terme la presa de mostres.
- Assistir i participar a les reunions tècniques
- Qualsevol altre funció que se li pugui encomanar relacionada amb el seu lloc de treball.

Altres condicions requerides
Carnet de conduir B-1.

Disponibilitat d’horari.

Condicions per presentar la candidatura a l’oferta de treball
- Enviar CV amb fotografia en format PDF a l’adreça electrònica administracio@ccpae.cat
- El nom del fitxer ha de ser “05_2013_Cognom_Nom(candidat/da)”
- L’assumpte del correu ha de ser: 05/2019
- En cas de voler adjuntar carta de presentació o de recomanacions, ha d’estar inclosa en el
mateix fitxer que el CV o en cas contrari es perdrà en el procés.
- El termini de presentació dels currículums finalitza el dia 6 de maig, aquest inclòs.
- El procés de selecció finalitzarà a finals de maig
- NO ES TINDRAN EN COMPTE EN EL PROCÉS ELS CV DE CANDIDATS QUE NO
RESIDEIXIN A LA ZONA SOL·LICITADA

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
Informem que el responsable del tractament és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, ubicat a
l’avinguda Meridiana, 38, 4a planta de Barcelona (08014) amb NIF S0800044J i web www.ccpae.cat
Les dades de les persones candidates només seran tractades per part del CCPAE per a gestionar el procés de
selecció que està obert i un cop la persona sigui escollida, es procedirà amb els tràmits habituals de
contractació i gestió de recursos humans que corresponguin. En cap cas les dades seran cedides a tercers o hi
haurà transferències internacionals de dades.
El tractament de les dades està basat en el lliure consentiment de la persona que envia la seva candidatura al
procés de selecció. Les seves dades es conservaran durant tot el procés i transcorregut 1 any des de la seva
finalització en el cas dels candidats i de forma permanent en el cas de la persona seleccionada a ocupar el lloc
de treball.
Tota persona pot exercir els dret que li reconeix la normativa de protecció de dades adreçant-se per escrit a
ccpae.daam@gencat.cat. Així mateix, hi ha l’opció de presentar una reclamació davant de l’ Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.

Av. Meridiana, 38 4a – 08018 Barcelona
Tel.: 93 552 47 90 – Fax: 93 552 47 91
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.org


Data de Publicació: 15-4-2019
  
RSS Feeds