Oficial de 2ª

Ribera d'Ebre, Garriguies, Priorat

EMPRESA CONSTRUCTORA BUSCA OFICIAL 2A

FUNCIONS/TASQUES A REALITZAR

Preparar la zona de treball i organitza l’entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars Replantejar l’element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals…), anivellant i aplomant, col•locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.

Realitzar apuntalaments i col•loca cindris i altres elements auxiliars.

Construir fonaments.

Executar xarxes de sanejament.

Construir murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d’obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.

Construir cobertes planes i inclinades.

Esquerdejar, arrebossar, remolinar i lliscar paraments verticals i horitzontals.

construir cobertes ceràmiques, que són els sostres o teulats dels edificis construïts a partir de materials ceràmics com les teules, les rajoles, els maons i els cairons (rajoles quadrades).

Realitzar revestiments amb pastes i morter.

Netejar i recuperar maons usats i realitzar altres feines simples en obres de demolició.

Eliminar obstruccions d’acord amb les instruccions rebudes.

Carregar i transportar maons.

Realitzar barreges i retirar enderroc.

Vetllar per l’estat de les eines, estris, maquinària.

REQUISITS

Experiència relacionada amb les tasques a desenvolupar.

Carnet B1

Valorable formació prevenció riscos laborals 20h

CONDICIONS LABORALS

Ubicació lloc de treball: Ribera d’Ebre, Garrigues i Priorat Horari laboral: Jornada completa de dilluns a divendres, de 8-13.30h i de 15-19h Data d’incorporació: Immediata Tipus de contracte: Contracte de 3 mesos amb possibilitat de contractació estable

Salari: 1700€ bruts (12 pagues)

Persones interessades enviar CV i document inscripció a l’oferta (https://www.riberadebreviva.org/wp-content/uploads/2021/06/Inscripcio-OT.pdf) fins 25/7/2021 a prospeccio@riberaebre.org indicant en l’assumpte el n. de referència de l’oferta: oficial2a9721

Oferta de treball que ha rebut el suport del Dispositiu d’inserció sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA + Info: http://tuit.cat/kLcdN.

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local


Data de Publicació: 9-7-2021
  
RSS Feeds