Professionals per residència d'avis

Batea

LA RESIDÈNCIA D’AVIS DE BATEA CERCA
GERICULTORS/ES
NETEJADORS/ES
CUINER/A
MARMITÓ CUINA
TREBALLADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL
FISIOTERAPEUTA
DIPLOMAT/DA UNIVERSITARI/ÀRIA EN INFERMERIA
PORTER/A-RECEPCIONISTA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:
• Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun
dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
• Experiència en l’àmbit de la Geriatria
• Domini del català parlat i escrit
• Capacitat de treball en equip
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%
(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del
centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Residència d’Avis de Batea.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits
(fotocòpia compulsada)
A la següent adreça:
RESIDÈNCIA D’AVIS DE BATEA
C/ Cos, 2
43786 Batea
Ref. RAB 02 2018
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018


Data de Publicació: 15-2-2018
  
RSS Feeds