Treballador / a social

Flix

Cobertura del lloc de feina de Treball Social a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Diplomatura o grau en treballador/a social
- Estar col·legiat

Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències.

Funcions a desenvolupar:
• Establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència per a identificar
les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre.
• Elaborar, executar i avaluar el programa d'acollida de la persona gran i la família.
• Emplenar i fer el seguiment d'aquella documentació necessària per a la intervenció social en les
persones usuàries.
• Donar suport a la família en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al
llarg de la seva vida.
• Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte
al dret a la intimitat.
• Elaborar, executar i avaluar el programa d'intervenció en famílies.
• Promoure la participació i procurar que totes les persones estiguin sempre informades de les
activitats culturals i lúdiques que puguin desenvolupar-se en la comunitat.
• Col·laborar amb l'educador/a social del centre per elaborar i fer el seguiment del programa de
voluntariat del centre, en tot allò referent al suport social individual.
• Informar la persona i tramitar, si escau, sobre aspectes de tutela, el document de voluntats
anticipades (testament vital), així com també registrar i garantir les darreres voluntats de les
persones que ho hagin expressat.
• Intervenir, conjuntament amb la resta de l'equip, en el procés de d'acompanyament a la mort.
• Fer els tràmits necessaris en cas d'alta (trasllat a una altra residència, al seu domicili o per
defunció).
• Proporcionar a la resta de professionals de l'equip la informació que pugui contribuir a millorar
l'atenció integral d'aquests vers la persona.
• Participar en les sessions de treball destinades a l'elaboració i el seguiment del Pla individual
d'atenció interdisciplinària (PIAI), i fixar de forma consensuada amb la persona atesa o la
persona responsable els objectius a assolir.
• Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp del treball
social.
• Col·laborar amb la direcció del centre en els estudis per copsar i mesurar el grau de satisfacció
dels residents i familiars.
• Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis i treballs, i
facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.
• Coordinar-se amb la resta de l'equip pel que fa al programa anual d'activitats.
• Promoure i participar en els comitès d'ètica del centre i altres.
• Col·laborar en la formació continuada dels professionals del centre.

S’ofereix:
- Contracte d’interinitat amb jornada de 27 hores setmanals.
- Horari: de dilluns a divendres segons horari estipulat: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.30
a 15.00h i dimecres de 15.00 a 20.00h.
- Incorporació immediata
- Salari segons conveni.

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte Treball Social RESIDÈNCIA FLIX: recepcio.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre. El procés de selecció es durà a terme durant la
darrera setmana de gener.


Data de Publicació: 24-1-2020
  
RSS Feeds