Tasques de manipulació de fruita al magatzem

Tivissa

CERIMA busca personal per realitzar tasques de Manipulador de Fruita / Peó,

 

Funcions

 

• Realitzar la selecció de la cirera, apartant aquelles que no compleixen amb els mínims de qualitat establerts per l'empresa i / o especificacions dels clients.

 

• Controlar l'ompliment i pesatge dels diferents tipus d'envasos.

 

• Efectuar un correcte embalatge de la fruita, segons les especificacions indicades pels supervisors o encarregats de Producció i / o Qualitat.

 

• Preparar els envasos i embalatges per al seu subministrament a la línia de producció genèrica.

 

• Proveir la línia de subministrament de la màquina de selecció / classificació, amb caixes plenes de camp.

 

• Proveir d'envasos buits a la línia de producció granel i terrines.

 

• Etiquetar els envasos en producció granel i terrines, segons correspongui.

 

• Realitzar funcions pròpies de magatzem, com ara; manutenció d'estanys d'aigua, assegurar lliure desplaçament de caixes en les cintes, neteja de les instal·lacions durant el procés, entre d'altres.

 

• Mantenir el seu espai de treball net i ordenat, recollint les cireres que poguessin caure a terra.

 

• Muntatge i fleixat de palets.

 

• Complir, dins del seu àmbit d'aplicació, amb les funcions dels treballadors indicades en el Pla de Prevenció.

 

 

 

Requisits

 

Valorable ensenyament mínima obligatòria i experiència com Manipulador de Fruita, Peó o càrrec similar.

 

Persona amb predisposició a l'atenció al detall, treball sota pressió i seguiment d'instruccions.

 

 

Condicions

 

Lloc de treball: Tivissa - magatzem

 

Contractació d'acord amb la legislació vigent i conveni, amb alta a la seguretat social.

 

Horari basant-se 8 hores diàries, amb flexibilitat pròpia de la indústria de la fruita.

 

Treball de temporada amb dates estimades d'inici a finals d'abril i de terme al començament de juliol.

 

 

Els que estiguin interessats poden enviar el seu CV fins al 8 de maig a curriculums@cerimacherries.com i el nostre telèfon de contacte és 977.265.219

 

 

 

CERIMA busca personal para realizar tareas de Manipulador de Fruta / Peón,


Funciones


•       Realizar la selección de la cereza, apartando aquellas que no cumplen con los mínimos de calidad establecidos por la empresa y/o especificaciones de los clientes.

•       Controlar el llenado y pesaje de los distintos tipos de envases.

•       Efectuar un correcto embalaje de la fruta, según las especificaciones indicadas por los Supervisores o Encargados de Producción y/o Calidad.

•       Preparar los envases y embalajes para su suministro a la línea de producción genérica.

•       Abastecer la línea de suministro de la máquina de selección / clasificación, con cajas llenas de campo.

•       Abastecer de envases vacíos a la línea de producción granel y tarrinas.

•       Etiquetar los envases en producción granel y tarrinas, según corresponda.

•       Realizar funciones propias de almacén, tales como; mantención de estanques de agua, asegurar libre desplazamiento de cajas en las cintas, limpieza de las instalaciones durante el proceso, entre otras.

•       Mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado, recogiendo las cerezas que pudieran caer al suelo.

•       Montaje y flejado de palets.

•       Cumplir, dentro de su ámbito de aplicación, con las funciones de los trabajadores indicadas en el Plan de Prevención.

 

Requisitos

Valorable enseñanza mínima obligatoria y experiencia como Manipulador de Fruta, Peón o cargo similar.

Persona con predisposición a la atención al detalle, trabajo bajo presión y seguimiento de instrucciones.

 

Condiciones

Lugar de trabajo: Tivissa - almacén

Contratación de acuerdo a la legislación vigente y convenio, con alta en la seguridad social.

Horario en base a 8 horas diarias, con flexibilidad propia de la industria de la fruta.

Trabajo de temporada con fechas estimadas de inicio a fines de abril y de término a comienzos de julio.


Quienes estén interesados pueden enviar su CV hasta el 8 de mayo a curriculums@cerimacherries.com y nuestro teléfono de contacto es 977265219

 Data de Publicació: 13-5-2020
  
RSS Feeds