TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL GRUP A2 NIVELL 18, A JORNADA COMPLETA

Móra d'Ebre

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL GRUP A2 NIVELL 18, A JORNADA COMPLETA, MITJANÇANT CONTRACTE INTERINITAT, CONDICIONAT A l’ APROVACIÓ  PER PART DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 2016 – RIBERA D’EBRE VIVA.

Febrer 2017


1.    Objecte:

Mitjançant les presents bases es convoquen les proves per a cobrir una plaça de Tècnic/a d’inserció laboral, amb motiu de la substitució del treballador per tal de poder gaudir de vacances del 2016 i per reducció de la jornada per tenir cura d’un fill de manera compactada, corresponent al Grup A2. La contractació es durà a terme en el marc del projecte RIBERA D’EBRE VIVA – Treball a les 7 comarques, convocatòria 2016, i concretament dins de l’acció “41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA” del programa 4: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col•lectius amb dificultats d’inserció.

El projecte RIBERA D’EBRE VIVA- Treball a les 7 comarques està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, amb número d’expedient T7C-01/16.


2. Convocatòria. Característiques del Lloc de Treball

-    Denominació: Tècnic/a d’inserció laboral
-    Contractació de duració determinada, a temps complet, per interinitat determinat fins a 29/06/2017.
-    Dedicació i horari: 37,50 hores setmanals.

3. Condicions i requisits dels aspirants

Podran prendre part en aquesta convocatòria els aspirants que el dia de finalització del termini de presentació de les sol•licituds compleixin els requisits següents:

a) La persona ha d’estar inscrita en situació d’atur o com a demandant de millora d’ocupació.
b) Ser ciutadà/ana espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea i dels estats amb tractat de lliure circulació.
c) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat establerta com a màxima per a l’ingrés en un cos o escala.
d) Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària en l’àmbit social.
e) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic.
f) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions corresponents.
g) No trobar-se afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
h) Experiència mínima de 6 mesos en lloc similar.
i) Disposar del nivell bàsic d’ACTIC. En cas de no tenir-lo, als aspirants se’ls hi realitzarà una prova informàtica.
j) Disposar del nivell C de català o equivalent, que caldrà acreditar degudament mitjançant un certificat expedit pel Departament d'Educació a través de l'institut o col•legi pertinent en qüestió, per una Escola de Persones Adultes, per una universitat o per qualsevol altre centre d'ensenyament o organisme que en tingui la competència pertinent.
Les equivalències i acreditació de coneixements de català es poden consultar en aquest web:
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/
k) Disposar del permís B1, vehicle propi i disponibilitat per a desplaçar-se pels diferents municipis de la comarca.
l) Disponibilitat d’incorporació immediata.


4. Valoració dels mèrits

-    Experiència professional, d’acord amb la documentació acreditativa presentada.
Cal fer-ho de forma suficientment detallada i autentificada al CV que s’haurà d’acompanyar del certificat de vida laboral. En el supòsit que no es presenti el certificat de vida laboral no s’efectuarà la valoració corresponent.
-    Formació reglada o complementària en l’àmbit de la inserció laboral
-    Capacitat de treballar en equip, empatia, escolta activa, tolerància a la frustració, proactivitat


5. Presentació de la candidatura i lloc i data de la prova 

Lloc de presentació: Oficina de Treball de la Generalitat de Móra d’Ebre, Carrer Dr. Borràs, 16 - 43740 de Móra d’Ebre.

Termini de presentació: fins a les 14.00 h del dia  15  de febrer  de 2017


Lloc i data de la prova i/o entrevista: Seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (Plaça Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre)

17 febrer de 2017  a les:

•     09.00 h Prova informàtica, si escau per aquells candidats que no puguin acreditar la titulació ACTIC nivell bàsic.
•    11:00 h Prova de català, si escau per aquells candidats que no puguin acreditar disposar del nivell C de català o equivalent.

20    febrer de 2017  a les:

•    10.30 h. Entrevista individual.
Les persones candidates hauran d’entregar abans de l’entrevista i en el moment que li sigui requerit per part del Consell Comarcal :

el seu CV i certificat de vida laboral
còpia de la titulació universitària
còpia acreditació del Nivell C de català o equivalent.
còpia acreditació de la titulació ACTIC nivell bàsic.
còpia de la titulació màster/postgrau, si escau.
acreditació de formació en l’àmbit de la inserció laboral si escau.

6. Contingut funcional del lloc de treball

Les funcions de la plaça convocada com a tècnic/a mig d’inserció laboral són les que es detallen a continuació:

-    Atenció individualitzada a usuaris.
-    Realització de diagnòstics ocupacionals.
-    Definició i seguiment d’itineraris individuals a usuaris.
-    Elaboració de balanç competencial.
-    Coordinació amb els referents comarcals i supracomarcals.
-    Col•laboració amb els recursos comunitaris de la comarca (agents especialitzats, ajuntaments, centres de formació i altres).
-    Realització de la justificació de l’acció.
-    Gestió documental dels expedients dels usuaris segons protocol intern.
-    Altres tasques anàlogues.


7. Entrevista personal

Puntuació fins a 5 punts.
Durada màxima de l’entrevista: 20 minuts.

8. Comissió qualificadora

Es constituirà una comissió qualificadora: 3 Tècnics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: A1 i/o A2

9. Taula de puntuacions


Fins a    2,5 punts Per haver treballat més de 6 mesos com a tècnic/a d’inserció laboral realitzant tasques similars a l’ Administració Pública, sector privat o concertat.
(0,25 punts per mes de treball sencer a jornada completa degudament acreditat)

1,5 punts    Per haver treballat dins del sector privat, públic o concertat  amb col•lectiu d’adults en risc d’exclusió social.
(0,15 punt per mes de treball sencer a jornada completa degudament acreditada)

1 punt    Formació reglada o complimentaria en l’àmbit de la inserció laboral
(0,80 punts per màster/0,50 punts per postgrau) (0,10 punts per cursos de més de 20 hores)

5 punts    Entrevista personal


Jordi Borràs Ollé
Gerent

Móra d’Ebre, 7 de febrer de 2017


Data de Publicació: 7-2-2017
  
RSS Feeds