TÈCNIC/A DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI, GRUP A2 NIVELL 18

Móra d'Ebre

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI, GRUP A2 NIVELL 18, A JORNADA COMPLETA, MITJANÇANT CONTRACTE PER OBRA O SERVEI, CONDICIONAT A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER PART DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 2016 – RIBERA D’EBRE VIVA


Febrer de 2017


1.    Objecte:

Mitjançant les presents bases es convoquen les proves per a cobrir una plaça de Tècnic/a de suport al sector agroalimentari. La contractació es durà a terme en el marc del projecte RIBERA D’EBRE VIVA – Treball a les 7 comarques, convocatòria 2016,  condicionat a l’atorgament d’una subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i concretament dins del programa 1: Personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització comarcal.

El projecte Treball a les 7 comarques està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, amb número d’expedient T7C-01/16


2. Convocatòria. Característiques del Lloc de Treball

-    Denominació: Tècnic/a de suport al sector agroalimentari del projecte Ribera d’Ebre VIVA.
-    Contractació de duració determinada, a temps complet, per obra o servei determinat.
-    Dedicació: 37,5 hores setmanals.

3. Continguts funcionals del lloc de treball

Les funcions de la plaça convocada com a tècnic/a mig de suport al sector agroalimentari són les que es detallen a continuació:

-    Implementació de les accions a executar amb el sector agroalimentari en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA, Treball a les 7 comarques 2016, i controlar i vetllar per la correcta execució de les accions i garantir la correcta aplicació dels fons públics destinats a aquestes.
-    Impulsar la col•laboració conjunta de tots els agents implicats en el sector agroalimentari, concretament en els subsectors de la fruita dolça, vi i oli.
-    Dinamització de la col•laboració público-privada (Grups de treball del sector agroalimentari).
-    Participar i impulsar projectes transversals de desenvolupament econòmic en l’àmbit de la industria agroalimentària que s’executin al territori.
-    Impulsar la comunicació de les accions desenvolupades en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA en l’àmbit del sector agroalimentari.
-    Informar als potencials beneficiaris i als representants institucionals de les accions desenvolupades en l’àmbit del sector agroalimentari en el Ribera d’Ebre VIVA.
-    Realització de la part administrativa i justificativa de els accions impulsades en el pla de treball del tècnic (informes, actes, processos de contractació, convocatòries i control expedients, entre d’altres).
-    Gestió i control dels documents de suport al projecte.
-    Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.


4. Condicions i requisits dels aspirants

Podran prendre part en aquesta convocatòria els aspirants que el dia de finalització del termini de presentació de les sol•licituds compleixin els requisits següents:

a) La persona ha d’estar inscrita en situació d’atur o com a demandant de millora d’ocupació.
b) Ser ciutadà/anà espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.
c) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat establerta com a màxima per al ingrés en un cos o escala.
d) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic.
e) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions corresponents.
f) No trobar-se afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
g) Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària. Preferiblement enginyeria agrícola, enginyeria agroalimentària o en l’àmbit de l’empresa.
h) Disposar del nivell C de català o equivalent, que caldrà acreditar degudament mitjançant un certificat expedit pel Departament d'Educació a través de l’institut o col•legi en qüestió, per una Escola de Persones Adultes, per una universitat o per qualsevol altre centre d'ensenyament o organisme que en tingui la competència pertinent.
Les equivalències i acreditació de coneixements de català es poden consultar en aquest web:
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/
i)Disposar del permís B1, vehicle propi i disponibilitat per a desplaçar-se pels diferents municipis de la comarca.
j) Disposar del nivell bàsic d’ACTIC. En cas de no tenir-lo, als aspirants se’ls hi realitzarà una prova informàtica.
k) Disponibilitat d’incorporació immediata.
També es valorarà:

a)    Coneixements en l’àmbit del desenvolupament local
b)    Experiència en  tasques similars que permetin el correcte desenvolupament de les activitats.
c)    Coneixements socioeconòmics del territori objecte d’actuació
d)    Coneixements del teixit empresarial agroalimentari del territori
e)    Coneixements del projecte Treball a les 7 comarques
f)    Coneixements de col•laboració públic -privada
g)    Capacitat de comunicació i negociació
h)    Capacitat organitzativa i de treball en equip

5. Procediment de selecció

a)    Termini de presentació dels CV i la documentació per a participar de les proves de selecció: fins al dia 28 de febrer de 2017

b)    Lloc de presentació: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Plaça Sant Roc, 2, 43740 de Móra d’Ebre.

c)    Documentació a presentar per a participar de les proves de selecció:

-    Instancia sol•licitant participar del procés
-    Original i copia del DNI/NIE
-    Curriculum Vitae i  certificat de vida laboral
-    Original i copia de la titulació universitària
-    Original i copia de la formació complementaria
-    Original i copia de la titulació màster/postgrau, si s’escau.
-    Original i copia del nivell C de català o equivalent
-    Original i copia de la titulació ACTIC nivell bàsic
-    Original i copia del Document d’Alta i Renovació de la demanda d’ocupació (DARDO)

Les compulses es realitzaran al mateix moment de la seva entrega al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. L’aspirant ha de portar original i copia de tots els documents.

Data límit de presentació: 28 de febrer de 2017 fins a les 15.00 hores

d)    Prova d’informàtica ( tots els/les aspirants, en cas de no haver acreditat prèviament el nivell basic d’ACTIC)
Data: 2 de març de 2017
Hora: 9.00 hores
Lloc : Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Plaça Sant Roc, 2. 43746. Móra d’Ebre.
Durada prova: 1 hora
Un cop finalitzada la prova es procedirà a valora-la i s’informarà als aspirants  si son aptes o no aptes.

e)    Prova escrita relacionada amb les tasques objecte del lloc de treball( tots els/les aspirants, excepte els que hagin estat declarats no aptes per no haver superat la prova informàtica):
Data: 2 de març de 2017
Hora: 11.30 hores
Lloc: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Plaça Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre
Durada: 1hora i 15 min ( redacció) , més el temps de lectura.

La prova escrita consistirà en qüestions relatives a l’àmbit del desenvolupament local, a aspectes socioeconòmics del territori d’intervenció i sobre el teixit empresarial del sector agroalimentari de la comarca.
Es valorarà el contingut, la redacció i  la qualitat i claredat d’idees.
La prova, serà llegida per part del/la aspirant davant de la comissió qualificadora, un cop finalitzada la seva redacció.


f)    Prova de català ( només en el cas de no haver acreditat prèviament el nivell C de català)
Data: 2 de març de 2017
Hora: 15 hores
Lloc: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Plaça Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre
Durada de la prova: 1,5 hores

g)    Entrevista personal.
Només hi participaran les persones que:
1.    Hagin acreditat el nivell C de català o hagin superat la prova de català.
2.    Hagin acreditat el nivell bàsic d’ACTIC o superat la prova informàtica.
3.    Hagin obtingut una puntuació mínima de 2,5 en la valoració del CV i la prova escrita.

Data: Dilluns dia 6 de març a partir de les 9.00 h. ( telefònicament el divendres dia 3 de març es procedirà a concertar hora).

6. Taula de puntuacions

Valoració de mèrits ( màxim 4 punts)
Adequació de la formació acadèmica a les tasques a realitzar per part del/ tècnic/a    De 0 a 1 punt
-Enginyeria agrícola, enginyeria agroalimentària ... 1 punt
-En l’àmbit de l’empresa.... 0.5 punts
-No s’adequa.... 0 punts
Formació complementària en el sector agroalimentari i/o del desenvolupament local que s’adeqüi a les tasques a realitzar per part del tècnic/a    De 0 a 1 punts
Màster: 0.5 p.
Postgrau: 0.3 p.
Altres: 0,01 punts per cursos de més de 10 hores ( màx. 0.2p)
Experiència professional  en l’àmbit de la gestió agroalimentària que s’adeqüi a les tasques a realitzar pel tècnic/a.     Fins a 2 punts
0.5 punts per any treballat

Prova escrita ( 2 punts)
Coneixements en l’àmbit del desenvolupament local    De 0 a 0.75 punts
Coneixements socioeconòmics del territori d’intervenció    De 0 a 0.5 punts
Coneixements del teixit empresarial agroalimentari de la comarca    De 0 a 0.75 punts

Entrevista personal (4 punts)
Coneixements del projecte Treball a les 7 comarques    De 0 a 0.5 punt.
Coneixements de col•laboració públic -privada    De 0 a 1.5 punt.
Capacitat organitzativa i de treball en equip    De 0 a 1 punt.
Capacitat de comunicació i negociació    De 0 a 1 punt.

Comissió qualificadora

Es constituirà una comissió qualificadora per a la valoració de les persones candidates que estarà formada per:

a)    La tècnica de desenvolupament turístic del projecte Ribera d’Ebre VIVA.
b)    La tècnica de prospecció empresarial del projecte Ribera d’Ebre VIVA.
c)    El cap de servei del Servei Territorial d’Ocupació a les Terres de l’Ebre.

S’entendrà degudament constituït amb l’assistència d’un mínim de dos membres.


7. Notificació:

El resultat de la valoració de mèrits i la prova escrita es farà públic mitjançant la seva exposició a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, al web: http://www.riberaebre.org , dins de la seu electrònica.

El resultat final de les proves, es farà públic també mitjançant la seva exposició a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, al web: http://www.riberaebre.org , dins de la seu electrònica.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 40 18 51, de 8 a 15 hores.
Jordi Borràs Ollé
Gerent


Móra d’Ebre, 13 de febrer de 2017
Data de Publicació: 15-2-2017
  
RSS Feeds