Dinamitzador/a centre d'estudis de la Ribera d'Ebre

Ribera d'Ebre

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A AL

CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE

1. Objecte

Mitjançant les presents bases es convoquen les proves per cobrir un lloc de treball de dinamitzador/a.

Oferta laboral a l’empara de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones

joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil de Catalunya d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i

la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny (Expedient SOC048/19/00103).

2. Característiques del lloc de treball

- Denominació del lloc: Dinamitzador/a

- Tipus de contractació: Contracte en pràctiques, amb una durada màxima de sis mesos.

- Dedicació: 37,5 h setmanals

3. Condicions i requisits dels aspirants

Podran prendre part en aquesta convocatòria els aspirants que el dia de finalització del termini de presentació

de sol·licituds compleixin els requisits següents:

a) - Ser ciutadà/ana espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea

i dels estats amb tractat de lliure circulació.

b) - Estar inscrit com a beneficiari del programa Garantia Juvenil.

c) - Estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).

d) - Estar en possessió d’una titulació universitària. Tot i que la relació no és exclusiva, a priori, la formació prèvia

en què s’ha pensat és la de grau i/o postgrau en gestió cultural, història, etnologia, publicitat, màrqueting, periodisme,

economia, literatura, biologia, pedagogia, etc.

e) - No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o

sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions corresponents.

f) - Disposar del nivell de suficiència (C1) de català o equivalent. En cas de no tenir-lo en possessió, als aspirants

se’ls realitzarà una prova equivalent.

g) Disposar del permís B1, vehicle propi i disponibilitat per a desplaçar-se.

h) Disponibilitat d’incorporació immediata.

i) Flexibilitat horària.

4. Mèrits rellevants a considerar de les persones aspirants

a) Experiència en l’àmbit de l’associacionisme.

b) Experiència en l’àmbit de la dinamització cultural.

c) Experiència en l’àmbit de la recerca.

d) Experiència en campanyes de comunicació.

e) Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

f) Competències transversals indispensables: treball en equip, empatia, tolerància a la frustració, discreció, autoorganització.

5. Presentació, termini, lloc i data de l’entrevista

Lloc de presentació: Les persones interessades han d’aportar un currículum a l’adreça cere@riberadebre.org i/o

a través de la selecció mitjançant l’oferta presentada a l’OTG de Móra d’Ebre.

Termini de presentació: fins a les 14.00 h del dia 18 d’octubre de 2019.

Lloc i data de l’entrevista: Es convocarà individualment a les persones el CV de les quals s’hagi seleccionat.

6. Contingut funcional del lloc de treball

A. Descripció de les necessitats de l’entitat en relació al/s lloc/s de treball a cobrir.

El CERE disposa d’un Pla de Participació elaborat l’any 2010 amb el suport de la Generalitat de Catalunya i

la Diputació de Tarragona. La Junta Directiva del centre va decidir impulsar aquest procés amb l’objectiu d’arribar a

obtenir un document marc per a l’ordenació i planificació de les actuacions futures de la seva entitat, així com

perfeccionar-ne el seu funcionament, molt en especial per tot allò que atenyia a la relació amb els seus socis i sòcies.

Els objectius de la primera part del Pla de Participació eren, bàsicament, de procés i de contingut.

A través dels objectius de contingut es va obtenir un elevat coneixement del funcionament del CERE així

com la opinió de les persones associades i de les vinculades entre el món de la cultura comarcal i l’entitat.

La segona part del Pla de Participació, és a dir, el Pla d’Acció, anava més enllà, i presentava propostes de millora.

El Pla d’Acció inclou 109 accions estructurades en 10 programes d’actuació i 3 línies estratègiques.

Des del 2010 l’entitat ha anat treballant en la direcció marcada pel document i algunes de les actuacions

ja estan executades o bé en execució, ja que per la seva naturalesa tenen un caràcter permanent.

De fet, el CERE va poder contractar una persona jove en pràctiques durant la convocatòria 2018.

Hi ha encara, no obstant, accions pendents o que requereixen d’un impuls puntual. La persona jove

contractada s’implicaria en l’execució d’aquestes accions.

En resum, algunes de les actuacions en què podria col·laborar la persona jove contractada són:

Línia estratègica 1: Relacions de l’entitat

Programa d’actuació 1.1: Millora de la comunicació interna amb els socis mitjançant la creació de nous canals

Acció 1: Actualitzar la base de dades per aconseguir millorar l’eficàcia de la comunicació.

Acció 3: Reunions locals.

Acció 5: Trucades telefòniques.

Acció 6: Facebook i altres xarxes socials.

Programa d’actuació 1.2: Difusió del projecte del CERE entre les entitats comarcals i creació de noves línies de col·laboració.

Acció 8: Contactar amb entitats i avaluar possibles projectes de col·laboració.

Programa d’actuació 1.3: Donar a conèixer el CERE entre el conjunt de la població.

Acció 12: Realitzar activitats a tots els pobles de la comarca durant l’any per comunicar la tasca que duu a terme l’entitat.

Acció 19: Promoció a través dels mitjans de comunicació locals.

Acció 21: Promoció a través de les fires i esdeveniments comarcals.

Acció 22: Promoció a través de les festes locals.

Acció 23: Crear espais propis en mitjans de comunicació locals.

Línia estratègica 2: Funcionament intern

 


Data de Publicació: 11-10-2019
  
RSS Feeds