BUSCAR
Que necessitem per obtenir-lo?

Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT:

Opció A:

1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat, des del punt 1-Sol·licitud. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada.

2. En finalitzar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació l'informarà de les diferents oficines on es podrà identificar personalment amb el document acreditatiu d'identitat.

3. El ciutadà o ciutadana haurà d'anar a qualsevol de les entitats de registre que el sistema li hagi mostrat i, una vegada validada la seva identitat, es generarà automàticament el certificat digital, en el clauer o en programari segons quina sigui l'entitat de registre.

4. Només en cas que el vostre idCAT NO hagi estat generat dins un clauer idCAT, finalment es podrà finalitzar el procés instal·lant l'idCAT des del mateix ordinador on va fer la sol·licitud, des de l'opció 3. Instal·lació del menú de la web www.idcat.cat. Heu de tenir en compte que només podreu instal·lar el certificat en l'ordinador des del que feu la sol·licitud

Opció B:

1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: personant-se directament a qualsevol de les entitats de registre col·laboradores de CATCert (que podran ser consultades des del web www.idcat.cat), on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades.

2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer, en cas que l'entitat de registre NO lliuri els certificats dins un clauer idCAT, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari.

3. Aquestes dues últimes passes només seran necessàries en cas de tenir el certificat generat en programari, on el ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre.

4. Un cop introduïdes aquestes dades, es genera el certificat digital i es realitza la instal·lació.

 


Agenda

Destaquem