Secretari/ària, Interventor/a

Priorat

Procés de selecció mitjançant concurs-oposició per 1 plaça de secretari/secretària interventor/a  a l'agrupació de cabacés, Vilella Alta i Vilella Baixa

 

REQUISITS:

●Tenir la nacionalitat espanyola.

●Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

●Per participar en les proves selectives hauran d'estar en possessió, o en condicions d'obtenir el moment en què acabi el termini de presentació d'instàncies, de la titulació universitària exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1(RDL 5/2015 de 30 d’octubre).

●Posseir el certificat de nivell de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents.

SOU: Total anual 41.027.72€. Enquadrat al subgrup A1, amb nivell de complement de destinació 24 i complement específic 1.108,57 €/mensual

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

●Electrònicament al registre electrònic de l’Ajuntament de Cabacés, o bépresencialment al Registre General de l’Ajuntament de Cabacés de dilluns a divendresde 9.00 a 14.00 h.

●Termini presentació sol·licituds: el 16 de juny de 2022

 

Per a més informació podeu consultar les bases al següent enllaç: CONVOCATÒRIA I BASES


Data de Publicació: 23-5-2022
  
RSS Feeds